За контакти

Банкови данни:


BIC код: UBBS BGSF
Лева: BG84UBBS78231016069810 – Бонка Петкова
Евро: BG92UBBS80021413925116 – Бонка Петкова
Обединена Българска Банка, клон Созопол

Адрес:
България
Созопол 8130
ул. “Капитан Петко Войвода” № 8А

Електронна поща:
victori.bgmail.bg
victoria_szabv.bg

За връзка с нас:
дом. тел: 0550 2 28 06
моб. тел. 0898 694 599
моб. тел. 0878 692 422

Details

  • Kapitan Petko Voivoda 8a str.
  • 0550 2 28 06

Изпратете запитване